Herlighetens mysterier


1 JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE 
Kristus skal forvandle vårt fornedrelseslegeme (…) Siden han som fikk liv på ny, hersker over de døde, er de ikke lenger døde, men levende. Det er derfor livet som hersker over dem, og gir dem å leve uten å frykte døden, slik «Kristus, oppstanden fra de døde, ikke mer skal dø» (Rom 6,9). (…) Dersom å forvandles betyr å bli et åndelig legeme, er dette å bli likedannet med Kristi herlighetslegeme. (…) Kristus førte førstegrøden av vår natur til Faderen, og han skal føre alle mennesker frem til ham. Han lovet det sikkert og visst da han sa: «Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg» (Joh 12,32).
St. Anastasios, biskop av Antiokia 

2 JESU HIMMELFERD 
Kristi himmelfart øker vår tro (…) Da de ikke lenger kunne se hans legeme, innså de med sin sjels øyne at han ikke hadde forlatt Faderen da han steg ned, og at han ikke fjernet seg fra dem da han for opp. Det var fra da av, mine kjære, at Menneskesønnen på en bedre og verdigere måte ble erkjent som Guds Sønn. Da han hadde fått tilbake den herlighet han hadde hos Faderen, begynte han på uransakelig vis å være mer nærværende ved sin guddom enn før han i sin menneskenatur var blitt fjern. (…)
St. Leo den Store, pave 

3 DEN HELLIGE ÅNDS KOMME 
Dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere (…) Ut fra både den gamle og den nye Skrift kan alle og enhver innse at de som Ånden kommer til og bor i, blir annerledes enn før, de blir forvandlet. Den guddommelige Samuel sa til Saul da han talte til ham: «Og Herrens Ånd skal komme over deg … og du skal bli et annet menneske» (1 Sam 10,6). (…) Du skjønner altså at Ånden omgjør dem den viser seg å bo i, og omformer dem til et annet bilde. Dagliglivets bekymringer jager den bort og vender vårt blikk mot himmelen, feighet snur den til mannsmot. (…)
St. Kyrillos av Alexandria 

4 MARIAS OPPTAGELSE TIL HIMMELEN 
Ditt legeme er hellig og opphøyet (…) Derfor er den ærverdige Guds Mor forutbestemt og på mystisk vis forenet med Jesus Kristus i én og samme bestemmelse fra evighet til evighet. Hun er uplettet i sin unnfangelse. Hun er urørt jomfru i sin verdighet som Guds mor. Hun er den guddommelige Forløsers storsinnede medarbeider, han som seiret over synden og dens følger. Endelig vant hun så å si sine privilegiers siste krone da hun ble forskånet fra gravens forråtnelse og, som sin Sønn etter at han beseiret døden, med legeme og sjel ble hevet til himmelens herlighet, hvor hun stråler som Dronning ved sin Sønns høyre hånd, den udødelige evighetens Konge.
Fra pave Pius XIIs apostoliske konstitusjon Munificentissimus Deus 

5 MARIAS KRONING I HIMMELEN 
Jomfru, den velsignelse som har fylt deg, velsigner hele naturen (…) Å, over all måte velsignede Jomfru! I din velsignelse er all naturen velsignet: Ikke bare signer Skaperen sin skapning, men skapningen velsigner sin Skaper. (…) Ja, Herren er i sannhet med deg, for Herren gav deg en slik gave at hele naturen skylder å takke deg, deg og ham.
St. Anselm av Canterbury, erkebiskop