Lysets mysterier


1 JESUS DØPES I JORDAN 
Vår forsonings mysterium Det er fåfengt å si at vår Herre, Jomfru Marias sønn, er sant og  fullkomment menneske, med mindre man også tror at han er menneske av den ætt som Evangeliet beretter om. (…) Hadde ikke han, som alene er uten synd, forenet vår natur med seg selv, da ville hele menneskeslekten fortsatt ha trellet under djevelens åk; seier-herrens seier ville ha vært oss til ingen nytte, dersom den var vunnet utenfor vår natur. Takket være denne underfulle delaktighet i vår menneskenatur, er så vi blitt opplyst ved gjenfødelsens sakrament, slik at også vi kan fødes på nytt med åndelig opphav ved den samme Ånd som Kristus ble unnfanget ved, og fødtes. (…))
St. Leo den Store, pave

2 JESUS FREMSTÅR UNDER BRYLLUPET I KANA 
Ekteskapets og familiens hellighet 48. (...) Hver familie bør uselvisk dele sine åndelige ressurser med andre familier. Den kristne familie har sin rot i et ekteskap som både er et bilde på og en delaktighet i den kjærlighetspakt som forener Kristus og Kirken. Derfor vil den kristne familie også åpenbare Frelserens virksomme nærvær i verden og Kirkens egentlige natur for alle, gjennom ektefellenes innbyrdes kjærlighet og ved deres vilje til å ta imot de barn Gud skjenker dem, ved ektefellenes enhet og troskap, og ved alle familiemedlemmenes hjertevarme samarbeide.
Det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon Gaudium et spes
 
3 JESUS FORKYNNER GUDS RIKE OG KALLER TIL OMVENDELSE 

Bekjenn mens det er nådens tid (…) Vær oppriktig i sjelen, menneske, for ham som gransker hjerter og nyrer. Bekjennelsenes tid er kommet. Bekjenn syndene du har begått i handlinger og ord. Dem om natten og dem om dagen. Bekjenn i den rette tid og på frelsens dag (2 Kor 6,2) og du vil motta himmelens skatt. (…) Syndenes tilgivelse gis likt til alle. Men samværet med Den Hellige Ånd blir gitt ut fra den enkeltes tro. (…)
St. Kyrillos av Jerusalem
 
4 JESUS FORKLARES PÅ BERGET 

Det er godt at vi er her Jesus åpenbarte dette mysteriet for sine disipler på fjellet Tabor. (…) La oss skynde oss dit, opprømte og glade, og la oss gå helt inn i skyen, bli som Moses og Elias, eller som Jakob og Johannes. Bli som Peter, henrevet i den guddommelige visjon og åpenbaring, forvandlet av denne skjønne forklarelse, løftet ut av verden, revet bort fra jorden. Forlat det kjødelige, (…) og vend om til Skaperen slik som Peter gjorde da han helt ute av seg selv talte til ham: Herre, det er godt at vi er her.            
St. Anastasius av Sinai, biskop 

5 JESUS INNSTIFTER NATTVERDEN 
Innstiftelsen av Eukaristien (…) Vi holder våre fellesskapsforsamlinger på Solens dag fordi den er den første dag, den dag da Gud forvandlet mørket og materien og skapte verden, og fordi Jesus Kristus, vår Frelser, på den samme dag stod opp fra de døde. (…)          
St. Justin Martyr